Waar zouden wij zijn zonder superhelden? (2023)

Iedereen heeft er wel eens over gedagdroomd of wilde het worden: een superheld. Superhelden zijn vandaag de dag niet meer weg te denken. Ze zijn ongekend populair in fictieve verhalen, zowel in stripboeken als op het witte doek. Maar wat zijn superhelden eigenlijk? Waar komen ze vandaan? En wat betekenen ze voor onze samenleving?

De oorsprong van superhelden

Het bestaan van helden is even oud als de traditie om verhalen aan elkaar door te geven. In veel geschiedkundige vertellingen, uit allerlei culturen, komen wezens voor met bovennatuurlijke krachten, bekend om hun heldendaden. Een van de oudste literaire verhalen is het epos over Gilgamesj, een koning die regeerde rond 2620 v.Chr. in Uruk, destijds een van de grootste steden van Mesopotamië.

De eerste ontdekte superheld ter wereld is Gilgamesj uit Mesopotamië. Volgens het verhaal leefde hij rond 2620 v.Chr en was hij 'een derde mens' en 'twee derde god'.

Superhelden door de eeuwen heen

Na Gilgamesj kwamen de epen van de Grieken en de Romeinen tot stand. Veel geschiedschrijvers, dichters en filosofen introduceerden allerlei mythische figuren in hun verhalen. Een van de beroemdste verhalen uit de Griekse oudheid is wellicht de Ilias, geschreven door de dichter Homerus. Hierin komt de held Achilles voor, een naam die gelijk de associatie met achilleshiel oproept. Achilles is zo goed als onverslaanbaar, maar komt tragisch aan zijn einde door een pijl die zijn achillespees treft.

De helden van toen zijn getransformeerd tot de superhelden van nu. In de filmwereld en de popcultuur zijn ze overal te zien. Rond 1900 werden toneelstukken als de Rode Pimpernel immens populair. De gemaskerde held, met een geheime identiteit en kenmerkende kledij, dook in dit stuk voor het eerst op. Niet veel later verschenen soortgelijke helden, zoals Zorro in 1919. Tot aan de jaren 30 waren het voornamelijk gemaskerde helden zonder superkrachten. Daarna verschenen de eerste superhelden die deze wel hadden, zoals Superman in 1938. Hij werd zo populair dat een nieuw genre van stripverhalen ontstond: het superheldengenre.

Kenmerken van een superheld

Het woord held of superheld is niet zo eenvoudig te definiëren. Het is een subjectieve term. Wanneer mag je iemand een held noemen? Een held is iemand die, wanneer geconfronteerd met gevaar en rampspoed of vanuit een zwakke positie, moed en de bereidheid tot zelfopoffering toont voor een grotere zaak.

Superhelden bieden een podium om belangrijke maatschappelijke problemen aan te kaarten. Identificatie speelt een uiterst belangrijke rol bij superhelden en het publiek. Lezers en kijkers willen zich kunnen herkennen in het personage. Diversiteit speelt daarbij steeds meer een rol in de superheldenindustrie. Films zoals Black Panther en Wonder Woman hebben laten zien dat er behoefte is aan superhelden die verschillende achtergronden en culturen vertegenwoordigen.

Superhelden in onze samenleving

Superhelden hebben een grote invloed op onze huidige samenleving. Ze bieden niet alleen entertainment, maar kunnen ook inspiratie en hoop bieden. Superhelden laten zien dat individuen het verschil kunnen maken en dat ze kunnen opkomen voor gerechtigheid en het goede. Ze kunnen belangrijke waarden en normen overbrengen, zoals moed, doorzettingsvermogen en het opkomen voor anderen.

Daarnaast hebben superhelden ook een economische impact. De populariteit van superheldenfilms en merchandise zorgt voor een enorme industrie en creëert banen in de entertainmentsector.

Superhelden zijn dus veel meer dan fictieve personages. Ze hebben een diepgaande invloed op onze cultuur en samenleving. Ze bieden ons een ontsnapping uit de realiteit en kunnen ons inspireren om het beste in onszelf naar boven te halen.

Conclusie

Superhelden zijn al eeuwenlang aanwezig in onze verhalen en cultuur. Ze hebben zich ontwikkeld van mythologische figuren tot de superhelden van nu. Superhelden hebben een grote invloed op onze samenleving en bieden niet alleen entertainment, maar ook inspiratie en hoop. Ze vertegenwoordigen belangrijke waarden en normen en kunnen ons helpen om het beste in onszelf naar boven te halen.

Waar zouden wij zijn zonder superhelden? Ze zijn een essentieel onderdeel van onze cultuur en blijven ons fascineren en inspireren.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Mr. See Jast

Last Updated: 11/11/2023

Views: 5654

Rating: 4.4 / 5 (55 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Mr. See Jast

Birthday: 1999-07-30

Address: 8409 Megan Mountain, New Mathew, MT 44997-8193

Phone: +5023589614038

Job: Chief Executive

Hobby: Leather crafting, Flag Football, Candle making, Flying, Poi, Gunsmithing, Swimming

Introduction: My name is Mr. See Jast, I am a open, jolly, gorgeous, courageous, inexpensive, friendly, homely person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.